ارائه خدمات آموزشی موردنظر سازمان ها در زمینه های مختلف برگزاری دوره های آموزشی توسط برجسته ترین اساتید کشوربه صورت مجازی و حضوری برای مدیران کنترل کیفی،کارشناسان،دانشجویان و سایر

گواهینامه:

  1. صدور گواهینامه های امتیاز دار از اداره استاندارد استان آذربایجن شرقی
  2. صدور گواهینامه بین المللی
  3. صدر گواهینامه از طرف خود شرکت به عنوان مرکز آموزشی

مجوزها:

همکارآموزشی اداره استاندارد استان آذربایجان شرقی

دارای تائیدیه مرکزآموزشی همکار مجری آموزش های الکترونیکی

دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای (به عنوان مرکز شماره 16 تبریز)

تائیدیه از کمیته صدور گواهینامه کیفیت انگلستان

هدف:

برآورد سازی نيازهاي آموزشي افراد و ارتقاء دانش و مهارت آنان از طريق تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي

تنظیم برنامه آموزشي سال با توجه به اعلام نياز واحدها و شرايط احراز موجود در دفترچه سازماني، جدول استاندارد آموزشي و اولويت بندي برنامه هاي آموزشي

پس از اجراي دوره آموزش، ميزان يادگيري افراد تحت آموزش، مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت قبولي گواهينامه شرکت در دوره به افراد اعطا می شود.

پس از پايان هردوره آموزشي فرم نظر سنجي و اثر بخشي آموزش در اختيار شركت كنندگان دوره ها قرار مي گيرد. در قسمت اول فرم، دوره و امكانات و شرايط آن توسط افراد مورد ارزيابي افراد قرار مي گيرد.

در پايان ارزيابي ها، واحد آموزش نظرات ارائه شده در فرم تعيين نظرسنجي و اثر بخشي آموزشي را جمع آوري كرده و شرکت، مدرس و شرايط و امكانات آموزشي را مورد بررسي قرارمی دهد.